Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Vanliga associerade symtom / Andra symtom (IBS, Dyspepsi, Bröstsmärta)

Andra symtom (IBS, Dyspepsi, Bröstsmärta)

Studier har visat att personer med FNS i större utsträckning har funktionella symtom från andra delar av kroppen.

Dessa kan röra sig om:

Ibland återspeglar detta en långvarig sårbarhet för dessa symtom, där olika symtom kommer och går sedan sena tonår/unga vuxenår. 

Det är inte alltid så. Du kan ha vilket som helst av alla symtom på den här hemsidan ensamt, och du kan vara väldigt frisk i 40 eller 50 år för att sedan få många funktionella symtom även om du aldrig har haft det förut. 

Men det kan vara bra att veta att om du söker hos din allmänläkare eller olika andra specialister med olika, genuina symtom och “man inte får något napp”, så är du inte ensam och det här sjukdomsmönstret är välkänt.

Funktionella symtom och tillstånd uppstår ofta i flera kroppsdelar men kan ses som delar av samma sjukdom

Det här avsnittet finns med för att hjälpa till att “knyta ihop trådarna” mellan olika specialiteter, som tenderar att tänka på bara “sina tillstånd”.  Det är såklart viktigt att diagnoserna nedan ställs av kvalificerad personal. Anta inte att du har dem, bara för att du har FNS.

Irritable Bowel Syndrome (IBS, Colon irritabile)

Detta vanliga tillstånd ger vanligtvis uppblåsthet i buken eller smärta i samband med förstoppning och/eller diarré. Tillsammans med andra funktionella magproblem svarar det för en tredjedel till hälften av alla patienter som ses på gastroenterologiska kliniker på sjukhus. Liksom vid funktionella neurologiska symptom finns ingen strukturell sjukdomsprocess som orsakar symtomen. Gastroenterologer ser IBS som ett äkta problem som orsakas av en störning i mag-tarmkanalen. Man har fokuserat på att titta på störningar i tarmens nervkontroll (inklusive hjärnan).

Irritable Bowel Syndrome har definierats av gastrointestinala specialister som:

Minst 3 månader, med minst 6 månader tidigare återkommande buksmärtor eller obehag* förknippat med 2 eller flera av följande:

*Obehag betyder en obehaglig känsla som inte beskrivs som smärta

The Rome Foundation – är en internationell organisation för vårdpersonal som arbetar med funktionella gastrointestinala rubbningar.

This image has an empty alt attribute; its file name is Svensk-flagga.jpg

För mer information kring IBS besök 1177:s sida IBS – känslig tarm – 1177 Vårdguiden

Funktionell Dyspepsi (IBS)

Det här handlar om när människor har höga magsmärtor, halsbränna eller matsmältningsbesvär, men där man inte kan hitta någon förklaring till besvären med gastroskopi eller andra undersökningar. Funktionell dyspepsi har definierats av Gastroenterologer som: 

Symtomen skall ha förekommit under de senaste tre månaderna och debuterat för mer än sex månader sedan. Minst ett av följande symtom krävs för att uppfylla kriterierna för funktionell dyspepsi.

För mer information kring dyspepsi besök 1177:s sida Dyspepsi – känslig mage – 1177 Vårdguiden

Långvarig bäckensmärta

Hos kvinnor med funktionella neurologiska symtom finns det en tydligt ökad förekomst av tidigare gynekologiska problem. Det kan röra sig om:

På grund av dessa symtom är det en mycket högre förekomst av hysterektomi (borttagande av livmodern) hos patienter med FNS än i övriga befolkningen. 

Även om det finns en klar koppling till de här gynekologiska problemen så är det inte känt vad som ligger bakom det. En sårbarhet för smärtsymtom och smärtsyndrom kan vara viktig. Det kan vara så att de saker som orsakar bäckensmärta som t.ex. endometrios, skapar förutsättningar för långvarig smärta framöver.

Det viktigaste att veta i det här sammanhanget är att om du har haft gynekologiska besvär och nu har FNS, så kanske det inte är en ren slump. 

Män med funktionella neurologiska symtom har troligen också en ökad benägenhet att utveckla testikelsmärta på ett liknande sätt, men här finns det inte lika mycket litteratur i ämnet.

Atypisk Bröstsmärta

Bland patienter som söker för bröstsmärta har runt en tredjedel inga tecken på sjukdom i hjärtats kranskärl, fel i magsäcken eller matstrupen eller någon annan känd orsak till smärtan. Deras smärta är i allra högsta grad verklig ändå, kan återkomma och vara skrämmande eftersom det känns som symtom på kärlkramp eller en hjärtinfarkt.

Ofta kallas den här yttringen “atypisk bröstsmärta”. Det är ytterligare ett funktionellt symtom som bäst kan förstås som ett smärtsyndrom som påverkar bröstkorgen (se smärta). Smärta i bröstet känns alarmerande. Alarmtillstånd i form av svår akut ångest (som kallas panikattack), brukar oftast orsaka en känsla av trånghet i bröstet. Så det är lätt att förstå hur de här två tillstånden kan förvärra varandra i en ond cirkel.

Det är viktigt att påpeka att många med atypisk bröstsmärta inte har ångest eller får panikattacker.

Dysfunktionell Andning

Personer med dysfunktionell andning (att andas för snabbt och/eller för djupt) kan få olika neurologiska symtom som yrsel, domningar, trötthet och andfåddhet. De märker ofta att de får andnöd eller att de tar “suckande” andetag. Patienter kan få en låg koldioxidhalt i blodet genom att andas för mycket, och detta förstärker symtomen på fysiologisk väg. 

Behandling utformad för att förbättra andningen kallas ibland andningsåterträning och kan vara en bra hjälp för att förbättra symtomen.

tadalafil cialis supplements to take with testosterone cycle what can cause erectile dysfunction at 30 best legitimate online pharmacy enhanced male supplement what happens when you take testosterone pills most expensive supplement male herbal supplements naturally increase testosterone reddit testosterone pills up your butt shoppers drug mart male enhancement cialis for performance anxiety black rhino male enhancement pill new viagra commercials poor libido male billy zabka penis pills black 4k male enhancement pills in case top 5 penis enlargement pills t max male enhancement pills by primal force six star testosterone booster elite series review super long night male enhancement pill bigger penis no pills pills for enlargement of the penis penis girth enlargement exercise testosterone pills for low testosterone cvs life pill

dr oz 21 day rapid weight loss motivation to lose weight app weight loss surgery covered by insurance keto diet running crossfit weight loss success stories the best diet pills to take 1500 calories to lose weight body slimmer diet pills weight loss doctors in chicago how to get more fiber on keto weight loss pills over the counter at walmart colon cleanse weight loss results cranberry weight loss pills prime diet pills best most effective weight loss pills keto diet dr oz pros and cons diet pills keto diet frequent urination what is the best diet pills to lose weight abbey dagostino weight loss dr oz diet pills cambogia lose weight fast keto leprotin weight loss pill keto low carb diet lose weight 10 days without pills how to get rid of keto rash

cbd oil for knee pain can i find cbd oil at total care pharmacy best price on cbd oil cbd hemp oil 300mg cbd how many mg of cbd oil dr jones cbd oil discount eureka thc oil uses for hemp cbd oil gallon hemp oil abc3340 cbd oil stores shut down cbd oil for arthritis fayetteville nc buy cbd oil tucson harilooms cbd oil what drugs interact with cbd oil vaping cbd oil in tank nortriptyline and cbd oil cbd oil h5 receptor cbd oil anxiety pain what cbd oil should i get for anxiety and pain the best cbd oil to use for carpal tunnel recommendations on dosage 4 cbd oil cbd oil for muscle recovery garth brooks cbd oil revenue cultivate cbd oil buy cbd oil 100mg amazon does hemp oil smell like weed

plate glass replacement bestop replacement windows how to replace a glass window pane metal frame window glass repair jacksonville fl aluminum window seal replacement cost for home window replacement replacement windows guelph house window replacement columbus magic window screen replacement home window repair in fort collins residential window replacement vancouver window glass repair tampa standard window replacement sizes window replacement brick veneer window replacement college station 2002 chevrolet silverado power window repair jeld wen window installation instructions commercial glass replacement window repair venice fl window screen replacement chicago andersen awning window repair home window repair in gilroy double glazed window installation toledo broken home window repair window replacement for mobile homes greenhouse window repair