Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
 • Svenska
Home / Symtom / Vanliga associerade symtom / Oro/Paniksyndrom

Oro/Paniksyndrom

Ångest och panikattacker är vanligt hos patienter med FNS. Men många patienter med FNS har inte ångest (eller depression). Ångest och panikattacker är vanligt vid andra neurologiska sjukdomar också. 

Den här hemsidan går inte igenom de här symtomen i detalj. Det finns några länkar nedan för den som behöver läsa mer. 

.. Att känna sig uppvarvad, spänd, rastlös, att lätt bli utmattad eller uttröttad, koncentrationssvårigheter, irritabilitet, mycket muskelspänningar och sömnsvårigheter – allt är typiska uttryck för överdriven oro eller ångest… 

En del saker är ändå viktiga att förtydliga när det gäller FNS: 

• Om du har ångest eller panikattacker, betyder inte det att det har orsakat dina symtom. Det kan vara känsligt om läkare och andra frågar dig om hur du mår psykiskt, men en bra läkare ska alltid fråga det, oavsett diagnos. Till exempel personer med Multipel skleros kan lida av ångest och depression. Om de gör det blir deras livskvalitet försämrad, så det är viktigt att man gör vad man kan för att förbättra det. Det ska inte vara annorlunda vid FNS.

• Att ta hänsyn till ångest eller panikattacker betyder inte att du är ett “psykfall” / “tappat förståndet” / “viljesvag” eller något av allt annat som andra (kanske även du!) tänker. Det finns mycket stigma runt sådana här problem, och det är inte alltid lätt att hantera.

• Den vanligaste orsaken till ångest eller oro hos patienter med funktionella symtom är symtomen i sig själva. Vad beror det på? Varför är det ingen som verkar tro mig? Håller jag på att bli  galen? Kommer jag att bli handikappad? Bara för att oron handlar om symtomen betyder det inte att det inte är oro. Ibland är oro över sin hälsa ett överväldigande problem bara det.

• För vissa med FNS är panikångest och PTSD en viktig fråga och något som behöver hanteras parallellt med FNS för att symtomen ska kunna förstås och behandlas. Det finns mer att läsa om detta i avsnittet om psykologisk behandling.

Många patienter vet inte hur en diagnos på ångest eller panikattacker ställs.  Nedan finns de allmänt använda kriterier som används för att ställa diagnoserna från The American Psychiatric Association (DSM-5). Kriterierna används även i Sverige vid diagnostik och forskning. 

Psykiatri och psykologi ska inte handla om att “fylla i checklistor”. Människor är mer komplicerade än så. De flesta som arbetar inom psykiatrin betraktar de här kriterierna som en ram. 

Men vi har tagit med dem här så att du kan titta på symtomen och bestämma själv om det är en synvinkel som du känner att du vill utforska mer ifrån. 

Svensk version: Förkortade diagnoskriterier enligt DSM-5, Svensk översättning Jörgen Herlofson (MINI-D 5 Diagnostiska kriterier enligt DSM-5, Pilgrim Press AB 2014, ISBN 978-91-980079-1-6)

Kursiv stil: Författarens kommentarer. 

Generaliserat Ångestsyndrom (GAD)

A. Överdriven rädsla och oro (förväntansångest) inför ett antal olika händelser eller aktiviteter ( t ex skol- eller arbetsprestationer) flertalet dagar under minst 6 månader. I allmänhet kan “överdriven” tolkas som mer än man skulle förvänta för en specifik situation eller händelse. De flesta blir oroliga över vissa saker, men graden av ångest brukar vara rimlig för situationen.

B. Svårigheter att kontrollera oron. Om man har svårt att återfå kontrollen, att slappna av eller att hantera ångesten och oron är det här kriteriet uppfyllt.

C. Rädslan och oron förknippas med tre eller fler av följande sex symtom (av vilka några funnits med i bilden flertalet dagar under de senaste 6 månaderna: Obs! Endast ett av symtomen krävs hos barn.

 1. Rastlös, uppskruvad eller på helspänn
 2. Lätt att bli uttröttad
 3. Svårt att koncentrera sig eller “tom i huvudet”
 4. Irritabel
 5. Muskelspänning
 6. Sömnstörning (svårt att somna, täta uppvaknanden eller orolig och otillfredsställande sömn).

D. Rädslan, oron eller de kroppsliga symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion socialt, i arbete eller inom andra viktiga funktionsområden. “Kliniskt signifikant” är en del av bedömningen som avgörs av bedömarens perspektiv. Vissa kan ha många av de ovan nämnda symtomen och hantera dem tillräckligt väl för att en hög funktionsnivå ska kunna upprätthållas.

E. Symtomen kan inte tillskrivas fysiologiska effekter av någon substans eller något annat medicinskt tillstånd.

F. Symtomen förklaras inte bättre med någon annan form av psykisk ohälsa. 


Panikattack

En plötsligt framvällande våg av intensiv rädsla eller intensivt obehag som når en topp inom minuter. Minst fyra av följande symtom föreligger under attacken: 

Obs! Den plötsligt påkommande attacken kan inträffa oavsett om personen dessförinnan känner sig lugn eller ångestfylld. 

1) Palpitationer, bultande hjärta eller hastig puls.

2) Svettning.

3) Darrning eller skakning.

4) Känsla av att tappa andan.

5) Kvävningskänsla.

6) Smärta eller obehag i bröstet.

7) Illamående eller obehag i magen.

8) Svindel, ostadighetskänslor eller matthet.

9) Frossa eller värmevallningar.

10) Parestesier (domningar eller stickningar).

11) Derealisationskänslor (overklighetskänslor) eller depersonalisationskänslor (upplever sig som en främling inför sig själv). 

12) Rädsla att mista kontrollen eller “bli tokig”.

13) Dödsskräck. 


Agorafobi

A) Uttalad rädsla eller ångest inför minst två av följande situationer: 

 1. Färdas med allmänna kommunikationsmedel (t ex bil, buss, tåg, fartyg, flygplan)
 2. Vistas på öppna platser (t ex parkeringsplatser, marknader, broar). 
 3. Vistas inom slutna platser (t ex affärer, teatrar, biografer).
 4. Stå i kö eller befinna sig i en folksamling.
 5. Vara utanför hemmet på egen hand. 

B) Personen fruktar eller undviker dessa situationer på grund av tankar om att det skulle vara svårt att ta sig därifrån, eller att det inte skulle gå att få hjälp, ifall panikartade eller andra funktionsbegränsande eller genanta symtom (t ex rädsla för att falla omkull hos äldre; rädsla för inkontinens) skulle uppkomma.

C) De agorafoba situationerna utlöser så gott som alltid rädsla eller ångest. 

D) De agorafoba situationerna undviks aktivt, eller förutsätter närvaro av följeslagare, eller uthärdas under intensiv rädsla eller ångest. 

E) Rädslan eller ångesten står inte i proportion till den sociokulturella kontexten och till den faktiska fara som den agorafoba situationen medför. 

F) Rädslan, ångesten eller undvikandet är ihållande, vanligen 6 månader eller längre.

G) Rädslan, ångesten eller undvikandet orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion socialt, i arbete eller inom andra viktiga funktionsområden. 

H) Om det samtidigt föreligger något annat medicinskt tillstånd (t ex inflammatorisk tarmsjukdom, Parkinsons sjukdom) är rädslan, ångesten eller undvikandet uppenbarligen starkt överdriven. 

I) Rädslan, ångesten eller undvikandet förklaras inte bättre av någon annan form av psykisk ohälsa. 


Post-Traumatiskt Stressyndrom (PTSD)

Kriterie A: stressor

Exponering för faktisk död eller livsfara, allvarlig skada eller sexuellt våld på ett (eller fler) av följande sätt:

 1. Själv utsatt för en eller flera traumatiska händelser.
 2. Själv bevittnat en eller flera sådana händelser där någon annan drabbats.
 3. Underrättats om att en traumatisk händelse drabbat en nära familjemedlem eller en nära vän.
 4. Vid upprepade tillfällen, eller under extrema omständigheter, exponerats för motbjudande företeelser vid en eller flera traumatiska händelser.

Kriterie B: påträngande symtom

Ett eller fler av följande påträngande symtom associerade med den traumatiska händelsen föreligger med debut efter händelsen inträffat:

 1. Återkommande, ofrivilliga, påträngande och plågsamma minnen av den traumatiska händelsen. 
 2. Återkommande mardrömmar där innehållet och/eller affektläget i drömmen är kopplat till den traumatiska händelsen.
 3. Dissociativa reaktioner (t ex flashback) där personen upplever det som om, eller handlar som om, den traumatiska händelsen upprepas på nytt. 
 4. Intensiv eller utdragen psykisk plåga vid exponering för inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen. 
 5. Uttalade fysiologiska reaktioner på inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen. 

Kriterie  C: undvikande

Ständigt undvikande av stimuli associerade med den traumatiska händelsen, med debut efter att händelsen inträffat, vilket visar sig i ett eller bägge av följande: 

 1. Undviker, eller bemödar sig om att undvika, plågsamma minnen, tankar eller känslor om den traumatiska händelsen.
 2. Undviker, eller bemödar sig om att undvika, yttre omständigheter som framkallar plågsamma minnen, tankar eller känslor om den traumatiska händelsen

Kriterie D: negativ förändring i kognitioner och sinnesstämning

Negativa kognitiva förändringar och negativt förändrad sinnesstämning med koppling till den traumatiska händelsen, med debut eller försämring efter att den traumatiska händelsen inträffat, vilket visar sig i två (eller fler) av följande: 

 1. Oförmögen att minnas någon viktig aspekt av den traumatiska händelsen
 2. Ihållande och överdrivna negativa uppfattningar eller förväntningar på sig själv, andra eller världen. 
 3. Ihållande, förvanskade tankar om orsaken till eller konsekvenserna av den traumatiska händelsen, vilket leder till att personen anklagar sig själv eller andra.
 4. Ihållande negativt känslotillstånd (t ex rädsla, skräck, vrede, skuld eller skam).
 5. Klart minskat intresse för eller delaktighet i viktiga aktiviteter.
 6. Känsla av likgiltighet eller främlingskap inför andra människor.
 7. Ihållande oförmåga att uppleva positiva känslor (t ex kan inte känna lycka, tillfredsställelse eller kärlek)

Kriterie E: Förändringar i stimulusreaktioner

Markanta förändringar av personens stimulusreaktioner som en följd av den traumatiska händelsen, med debut eller försämring efter att den traumatiska händelsen inträffat, vilket visar sig i två (eller fler) av följande:

 1. Irritabel eller argsint, vilket i typfallet visar sig i form av verbal eller fysisk aggressivitet mot människor eller föremål.
 2. Hänsynslöst eller självdestruktivt beteende.
 3. Överdrivet vaksam. 
 4. Lättskrämd.
 5. Koncentrationssvårigheter.
 6. Sömnstörning (t ex svårt att somna, täta uppvaknanden eller orolig sömn).

I tillägg krävs att symtomen har förekommit under minst en månad, att de leder till ett kliniskt signifikant lidande eller funktionsnedsättning och att de inte kan tillskrivas något annat medicinskt tillstånd.

Länkar om du behöver veta mer: 

Generaliserat ångestsyndrom – GAD – 1177 Vårdguiden

Paniksyndrom – 1177 Vårdguiden

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD – 1177 Vårdguiden

dr matic weight loss keto diet for heart disease weight loss before sfter ml natural weight loss pills best birth control for acne and weight loss new rx diet pills lose water weight overnight best walmart diet pills best tasting protein powder for weight loss 6 week weight loss banana benefits for weight loss cnn diet pills pistachios weight loss gnc diet pills with phentermine wiki keto diet best and safest weight loss pill what pills can i take to lose weight keto diet chinese healthy diet pills fda approved fat fighter diet pills how long are you tired on keto diet ultra 90 diet pills size 0 weight loss pills accion mexican diet pills voyager 3 diet pills side effects try diet pills free overdose on diet pills benefits of vegan diet weight loss diet pills for free how much weight will i lose if i eat 1000 calories a day persciption diet pills long term effects of keto diet keto diet atkins bars keto diet grocery list pdf

best replacement windows for southwest window replacement bakersfield home window repair grove oklahoma window tint installation tool kit replacement windows indianapolis home window repair near 33314 how to replace glass in anderson window jeld wen replacement windows installation anderson replacement windows home depot window screen replacement phoenix az replacement window trim silverline window sash replacement lowes replacement windows vinyl how to replace a window in a brick home replacement windows for block homes truck cap replacement window replacement window latches aluminum replacement windows austin vinyl window weather stripping replacement best replacement windows for texas window replacement iowa city interior window shutter repair glass block window installation cost how to replace window casing round window installation repair of window screens pella bay window installation nailing flange for replacement windows window repair in toronto best window screen replacement window chip repair kits window demister repair window repair ormond beach home window repair kennedy st spartanburg sc

mens testosterone booster does cvs sell male enhancement cialis vs levitra kangaroo supplement penis enlargement costs how to get a boner faster boosting male libido testosterone hormones pills for transgender walgreens cialis price ten flavor tea pills where can i buy viagra without a doctor low libido medications t complex testosterone booster supplements to improve erection male enchancements free sample testosterone pills which is better cialis or levitra almonds increase libido new hampshire penis enlargement surgeons noxitril male enhancement pills foods to increase testosterone levels in men hey kids want some penis enlargement pills meme foods that are good for male libido most powerful supplement free sex pill samples clips4sale mothers surgical sex enhancement no such thing as penis enlargement pills sex drug for men black ant pills can really make the penis big any legit penis pills is testosterone pills bad what foods increase testosterone 40 mg unesterified testosterone buy pills flomax and viagra

best water soluble cbd oil is full spectrum cbd oil legal in idaho how to use hemp oil to cure cancer cbd oil tucson az cbd oil restless leg cbd oil verses cbd tincture nano enhanced hemp oil prime my body phil mickelson cbd oil cbd oil in southern pines nc cbd oil benefits for children does cbd oil show up in urine cbd oil for energy cbd oil and immune system cbd oil and zoloft golden paste with cbd oil how much is cbd oil wit6h thc cbd oil oklahoma law hb 2154 shark tank kim sisters cbd oil does cvs stock cbd oil m8chigan cbd oil where to buy cbd oil in madison wi cv sciences plus cbd oil reviews best time to take cbd oil uk plus cbd oil balm extra strength health stores where to buy rapid relief cbd oil e liquid cannabis oil how good is hempworx cbd oil how long cbd oil to work can i add cbd oil to soda hemp flower essential oil cbd oil port allegany pa cbd oil f cbd oil for molluscum can you drink water after cbd oil