Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Specifika FNS-symtom / Funktionella (dissociativa) anfall

Funktionella (dissociativa) anfall

Det här är några av de vanligaste funktionella/dissociativa symtomen som man ser inom neurologin. 

Funktionella anfall kallas också “dissociativa anfall/attacker”, “psykogena anfall” och “icke-epileptiska anfall”. På den här hemsidan kallar vi dem “Funktionella anfall”. 

Funktionella anfall är handikappande och skrämmande attacker som är väldigt lika epilepsianfall eller svimningar. Personer kan också uppleva attacker med skakningar eller attacker där man får en “blackout” under en ganska lång stund. 

Till skillnad från vid epilepsi beror inte funktionella anfall på en onormal elektrisk aktivitet i hjärnan eller på någon annan neurologisk sjukdom. De beror istället på ett tillfälligt fel i hur nervsystemet fungerar, lite som ett transliknande tillstånd. De är potentiellt behandlingsbara, men inte med läkemedel och behandlingen är inte så enkel. 

Medan epileptiska anfall orsakas av en plötslig, onormal elektrisk urladdning i hjärnan, uppstår funktionella anfall genom en process i hjärnan som kallas dissociation.

Funktionella anfall är vanliga. Närapå hälften av alla som kommer in till sjukhus med misstänkt epilepsi har dem. Många patienter med funktionella anfall har fått en felaktig epilepsidiagnos vid något tillfälle, och till och med fått läkemedel mot epilepsi. 

Vilka är de typiska uttrycken?

Bild ur en bok från 1800-talet som beskriver funktionella anfall

Det finns tre huvudtyper av funktionella anfall:

  1. Med rörelser – i typfallet har patienten våldsamma rörelser som ser ut som ett generaliserat epilepsianfall (som tidigare kallades ”grand mal”).
  2.  Utan rörelser – under dessa anfall faller patienten till marken, ligger stilla och är okontaktbar, ofta i många minuter. Det kan misstas som svimning.
  3. Stirrande episoder – vissa får också episoder då man stirrar rakt fram, något som kan göra att läkaren misstänker “abscens” eller “fokalt anfall” som vissa får av epilepsi. Detta rör sig om väldigt intensiva episoder av dissociation.

Din läkare bör ta reda på om det finns symtom som är specifika och typiska för funktionella anfall (“positiva tecken”), och som skiljer sig från epilepsi. Exempel på detta är: 

Det krävs en läkare med expertkunskaper inom epilepsi för att ställa diagnosen funktionella anfall, eftersom epilepsi kan yttra sig på många olika sätt. De två tillstånden kan likna varandra mycket, även för vältränade bedömare som ambulanspersonal eller sköterskor och läkare på sjukhus. 

Specialister kan diagnostisera anfallen med större säkerhet (i 9 fall av 10) om det finns en videoinspelning av anfallen (t.ex. en mobilvideo). De kan också ofta bli ganska säkra på diagnosen om de har sett och undersökt dig under ett av dina anfall. 

Om läkarna är osäkra på diagnosen kan de ibland använda sig av EEG (Electroencephalogram) för att undersöka den elektriska aktiviteten i hjärnan. EEG visar en onormal elektrisk aktivitet under epileptiska anfall, men det ses inte vid funktionella anfall. EEG är allra mest användbart om det kombineras med en videoinspelning av ditt anfall. Också här bör läkaren leta efter typiska uttryck för funktionella anfall, och inte bara “ett normalt EEG”.  

Röntgenundersökningar som magnetkamera (MRT) och datortomografi (DT/CT)-undersökningar, är INTE användbara vid diagnostik av funktionella anfall, men kan göras för att försäkra sig om att en person med funktionella anfall inte har något annat OCKSÅ. 

Varför uppstår de? 

Funktionella anfall är ett komplext problem. Det orsakas av olika saker för olika personer. Ofta följs symtomen av frustration, oro och nedstämdhet men det är inte orsaken till problemet. 

Vi känner till ett antal olika situationer där funktionella anfall kan uppstå. Dina symtom kan passa in i någon av de här kategorierna, men det kan också vara så att ingen av dem är relevant för dig:

  1. Slumpmässigt— En av de mest förvirrande sakerna med de här attackerna är att de ofta kommer oväntat och utan förvarning. 
  1. I vila utan distraktion – Det är störst sannolikhet att funktionella anfall och det transliknande tillstånd som hänger ihop med anfallen uppkommer när du vilar och inte gör något speciellt, t.ex. i sängen eller soffan. Om du är distraherad eller fokuserar på något annat är det svårt för transkänslan att ta över. 
  1. Vid hyperventilering  – Hos vissa personer kan anfallen uppstå i samband med ytlig och snabb andning, det som kallas hyperventilering. Du kanske själv inte ens märker att du andas för fort, men andra kan märka det. Om du hyperventilerar kan detta göra anfallen värre. Det kan vara viktigt att veta eftersom det kan hjälpa dig att stoppa anfallen precis när de startar. Andra fysiska symtom som du kan märka är svettningar, trånghetskänsla i bröstet och pirrningar i händerna. Ibland är det typiska symtom vid en panikattack.
  1. Vid depersonalisation/derealisation — De här begreppen beskriver dissociativa symtom som många har tillsammans med sina funktionella anfall. Det här är vanligtvis en skrämmande känsla av att saker runt omkring dig inte är riktigt verkliga, att du känner att du inte har riktigt kontakt med din kropp eller en känsla av att allt är långt borta och konstigt. Om du har de här symtomen kan det vara hjälpsamt att veta vad det är och att det är en del av anfallet. Många som får de här symtomen för första gången upplever att de är på väg att dö. Du kan få en ”utanför-kroppen-upplevelse” vid de här attackerna men du kan inte dö av dem. Ofta beskrivs att man är medveten om människor runt omkring sig, men att man inte är förmögen att prata med dem.
  1. Vid stress – Vissa beskriver anfall som tydligt satts igång av stress, exempelvis efter ett bråk eller när du är i en högljudd, stökig miljö som ett köpcentrum. Andra patienter rapporterar att de får anfall när de tänker på saker som gör dem väldigt känslomässigt berörda. 
  1. Vid smärta – Smärta är väldigt vanligt vid FNS. Vissa utvecklar funktionella anfall i samband med smärttoppar. Det som verkar hända är att deras hjärna lär sig att “stänga av” vid de tillfällena för att slippa smärtan. Men det är inte personen som gör det “med flit”, utan det sker automatiskt. 

Patienter med funktionella anfall har ofta en kort förvarning innan åtminstone 50% av sina anfall. Andra har ingen förvarning alls. Ganska ofta har patienten en förvarning i början av sin sjukdom, men förvarningen kan förkortas med tiden och försvinna. 

Att lära sig mer om den här varningsfasen, att lära sig att förlänga den och förstå hur anfallet kan vara din kropps reaktion på de hemska varningssymtomen kan vara en viktig del av att bli av med funktionella anfall. 

Klicka på Behandling för att lära dig mer om behandling vid FNS i allmänhet, eller gå vidare till den specifika sidan om behandling av Funktionella anfall

Vad kan förvärra anfallen? 

Det kan ibland vara omöjligt att säga varför någon får funktionella anfall, men när man väl har fått dem finns det många saker som brukar förvärra situationen. För de flesta kan oro kring anfallen faktiskt göra dem mycket värre. 

En “ond cirkel” kan uppstå där oro kring anfallen gör att de kommer oftare, vilket leder till mer oro och ännu fler anfall. 

Exempel på saker som kan skapa oro kring anfallen (och som i sin tur kan förvärra dem) är: 

 

Länkar för Funktionella (dissociativa) anfall 

Det finns några användbara länkar på nätet (på engelska): 

www.nonepilepticattacks.info är en detaljerad hemsida med information om dissociativa (icke-epileptiska) anfall. Den är väl värd att läsa på (Engelska). 

www.codestrial.org var en multi-center studie om funktionella anfall som utfördes i Storbritannien. På hemsidan finns information från studien (Engelska).

www.nonepilepticattackdisorder.org.uk är en hemsida som startats av patienter med funktionella anfall, med information för patienter och deras närstående (Engelska).

www.nonepilepticseizures.com är en amerikansk hemsida som skapats av sjukvårdspersonal och forskare med information till patienter med funktionella anfall (Engelska). 

viagra cvs male desensitizer cvs penis enlargement research viagra for fun erection enhancement looking for free penis inlargement pills dosage for viagra rhino male enhancement website how to make a girl have sex is viagra a stimulant top ed pills male enhancement pills that are proven to work viagra and cancer how viagra works top five male enhancement pills bow and arrow male enhancement pills ebay usa how to improve male sexual stamina permanent penis enhancement male xl pills teaction male enhancement pills comparison of drugs for erectile dysfunction virmax maximum male enhancement amazon male sexual enhancement pills trumax blue male enhancement pill best natural penis growth pills on amazon amazon impress sex enhancement pills that increase penis szi viagra overnight fedex pills to enlongate penis male enhancement pills zyrexin which gas station penis pills work male enhancement xl reviews testosterone pills for men tv ads r 180 blue pill testosterone pills or cream proven penis enlargment pills

cbd oil and sleep hemp root oil cbd for anxiety gummies where does the cbd oil come from nyc cbd oil supplies side effects of ingesting too much cbd oil can i ship cbd oil from colorado to florida vg pg full spectrum cbd oil checking in luggage with cbd oil difference between cbd oil and smoking pot best cbd oil for anxiett small batch cannabis oil is cbd oil legal to buy in texas how does cbd oil interact with nsaids cbd oil for anxiety kansas city cbd oil makes me weak best cbd oil product for ocd cbd oil clinical studies can i bring my cbd oil into uk cbd oil and esophageal cancer new leaf broad spectrum cbd oil reviews cbd oil fir figs how long does cbd oil take to bring down blood sugars price of cbd oil cbd oil new milford ct is cbd oil better from hemp or cannabis cbd oil nervous tics how do i use cbd oil for pain cbd oil curing cancer organic tested purity cbd cannibus sativa cbd oil do you need a license to sell cbd oil cbd oil nuleaf anxiety buy legal meds cbd oil store cannabidiol e liquid over the counter cbd oil near me cannabidiol cbd companies

home window repair orlando fl home window repair orangevale ca home window repair franklinton oh cost of replacement windows canada home window repair estimates tampa window screen repair kitchener home window repair maple grove home window repair near me in on rowon windows and glass repair stained glass repair kit repairing window seals frame replacement glass home window replacement fort walton beach windows vinyl replacement best window replacement company near me vinyl window repairs discount replacement windows window screen repair as seen on shark tank log home windows replacement full frame window replacement sears replacement windows reviews home window repair bartow fl replacement window flashing windows replacement nashville door replacement windows best window screen replacement installing american craftsman replacement windows replacement double hung window parts window replacement long island premium replacement windows window pulley replacement replacement glass for frames double window installation replacement windows with built in blinds window screen repair colorado springs how to install a replacement window

how to lose weight really fast are pineapples good for weight loss weight loss foods recipes b pollen weight loss pills x weight loss loss pill rapid weight green dr nk for weight loss green bean coffee pills for weight loss how did joaquin phoenix lose weight joker what prescription weight loss pills work best cincinnati weight loss clinic new diet pills on the market amazon weight loss keto diet menu example recipes to help lose weight diet pills for diabetics type 1 lose weight fast while breast feeding yaz birth control weight loss kim kardashian weight loss pills intense weight loss workout diet suppressant pills dietary supplements weight loss weight loss pill scam the keto reset diet review keto diet meal plan app vegetarian diet pills will keto diet raise cholesterol shakes to lose weight fast the best diet pills for fast weight loss weight loss hypnosis free download what are some good over the counter diet pills best weight loss pills with exercise adios diet pills reviews how much weight can i lose in a month calculator weight loss contraceptive pill how to calculate keto diet