Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / Undersökningar

Undersökningar

Det är vanligt att patienter med FNS undrar om läkaren har ställt rätt diagnos. Läs på sidan om ‘Feldiagnostik?‘ om du vill veta mer om detta.

Den här sidan om undersökningar ligger under behandlingsavsnittet, eftersom personer med FNS kan känna sig förvirrade kring vad deras undersökningar verkligen visade. Läkaren kan ha nämnt några “avvikande fynd”, och det kan vara bra att sätta detta i ett sammanhang:

  1. Vitsubstansförändringar / högsignalering / “fläckar” i hjärnan / småkärlssjuka på MRT-undersökningar 

En sak som orsakar mycket förvirring är när det rapporteras om små vita prickar i mitten av hjärnan i svaret från en MRT-undersökning. De kan benämnas på olika sätt såsom högsignalerande områden, vitsubstansförändringar och småkärlssjuka. Ibland kallas de till och med “Unidentified Bright Objects” (UBO:n)

De här vita prickarna dyker upp med ökande ålder hos friska personer. I grova drag är det OK med en prick per årtionde. Så om du är 35 år borde du ha 3 eller 4 prickar, om du är 55 kan du ha 5 eller 6. När du kommer upp i 60-årsåldern har du troligen fler än så. Det är lite som gråa hår.

Det är troligare att du har vita prickar om du är rökare eller har högt blodtryck. Det finns också spekulationer om att migrän eller depression skulle göra det vanligare.

Problemet kommer när man ska tolka de här vita prickarna hos någon som har symtom som svaghet eller domningar, vilket kan tyda på Multipel skleros (MS).

MS diagnostiseras delvis på förekomsten av vita fläckar i hjärnan (på specifika platser där det inte är vanligt med de normala, åldersrelaterade prickarna). Röntgenläkaren kan vara tydlig med att prickarna är åldersrelaterade, men också skriva ett tvetydigt utlåtande som gör det svårt att veta om undersökningen visade normala fynd eller inte.

Ibland är alla röntgenläkare överens om att en viss undersökning visar osäkra fynd. Andra gånger bedömer en röntgenläkare att en undersökning som visar vita prickar är normal medan en annan röntgenläkare är osäker. 

Ibland görs en lumbalpunktion för att se om det finns tecken på inflammation i nervsystemet. 

  1. Avvikelser vid bildundersökningar av ryggen
Buktande diskar är vanligt bland friska individer i befolkningen

En annan situation där förvirring kan uppstå är när en patient gjort en MRT-undersökning av ryggen.

Precis som med “vitsubstansförändringar” finns det förändringar på en MRT-undersökning av ryggen som kommer med åldern oavsett hur gammal du är.

När vi är i 40-årsåldern har i stort sett alla en viss grad av “degenerativa förändringar” i sin rygg. Studier har visat att personer med ganska uttalade förändringar ofta inte har några symtom alls.

Det är faktiskt så att de allra flesta patienter med ryggsmärta inte har någon tydlig avvikelse på MRT som kan förklara deras symtom.

Men ofta får man tillbaka ett svar efter en MRT-undersökning som innehåller termer som kan verka oroande: “degenerativa förändringar”, “spondylos”, “diskprotrusion”, “osteofyter”. De här begreppen antyder att det finns något avvikande eller någon skada i ryggen, och ändå så kan alla de här fynden, beroende på hur uttalade de är, vara helt normala för din ålder och inte orsaka symtom.

Ofta är den viktigaste frågan huruvida det finns tecken på att några nervrötter eller ryggmärgen är i kläm. Även det här kan vara svårt. Ganska ofta kan MRT hos patienter med icke-neurologiska symtom, t.ex. halsproblem, visa tecken på att ryggmärgen är i kläm, och ändå har patienten inga symtom.

Tabellen nedan är en sammanslagning av alla studier som har tittat på degenerativa ryggförändringar hos friska personer utan symtom. De här fynden är verkligen vanliga!  

Åldersspecifik prevalensuppskattning av degenerativa bildförändringar i ryggraden hos icke-symtomatiska patienter
Svenska begrepp: 
“Imaging finding”: fynd på MRT, “Disk degeneration”: åldersförändring i disken, “Signal loss”: svagare signal, “Height loss”: minskad diskhöjd, “Disk bulge”: diskbuktning, “Disk protrusion”: Framskjutande disk, “Annular fissure”: spricka i diskkapseln, “Facet degeneration”: åldersförändring i facettled, “Spondylolisthesis”: Spondylolistes – kotförskjutning. MRT-fynd hos 3110 friska individer. (Brinjikiji et al. American Journal of Neuroradiology 2015)

Många patienter (och läkare) tror att en MRT-undersökning kommer att leda fram till en diagnos. Det är inte bara att det ofta inte stämmer, det kan också vara så att den här typen av mindre och normala fynd kan skada patienten, som får en känsla av att kroppen är skadad och onormal och att chanserna till förbättring är små.

  1. Elektroencefalografi (EEG)

Patienter som får blackouter kan bli remitterade för ett EEG för att försöka hitta orsaken. EEG är en undersökning, som när den används på rätt sätt, kan vara användbar hos vissa patienter. Den har också potential att missleda.

Enkelt uttryckt så kan många patienter med epilepsi ha ett normalt EEG (om man inte har ett anfall precis när man gör undersökningen).

Många patienter med funktionella anfall (och för den delen den allmänna befolkningen) kan ha mindre förändringar på EEG som är oviktiga. I enstaka fall kan man ha tydliga avvikelser på EEG utan att ha ett anfall under undersökningen. Det betyder fortfarande inte att man har epilepsi.

Det enda säkra sättet att använda EEG för att ställa diagnosen epilepsi är om personen får ett anfall under undersökningen.

I de flesta fall är detta inte praktiskt möjligt, så epilepsi (och funktionella anfall) diagnostiseras fortfarande utifrån patientens sjukhistoria och beskrivningar från andra som sett anfallen.

cialis melanoma truth about male enhancement pills vitality male enhancement pills penis enlargement pill that works herbs for sex drive male foods that increase testosterone naturally most effective male enhancement products ed edd n eddy drugs penis enlargenent does testosterone booster pills cause white poop levitra substitute legit testosterone booster how to improve your sexual performance zytenz cvs male enhancement pills libido max male inhancment pills medicine for male enhancement free viagra samples penis enlargement ointment a hd testosterone booster reviews erection pills sold in stores best male enhancement pills girth to increase libido extend force male enhancement pills 5g male supplement ingredients is viagra nugenix a free testosterone booster send man increase testosterone pills best male enhancement pills near me viagra performance anxiety penis enlargement pills in a week stores near me that sell sex enhancement pills pills fpr penis new erectile dysfunction pills pills to make your penis grow bigger how to use fenugreek to increase libido what are testosterone pills called chewable testosterone booster

window repair shops vinyl replacement awning windows window tracks replacement window sill wood rot repair windows replace finless window installation diy vinyl replacement windows anderson window replacement cost pella replacement window installation window repair green bay wi alliance replacement windows viking replacement windows spanish style replacement windows glass replacement door replacement windows cleveland tn sacramento windows replacement window replacement amarillo how much is it to replace a window vetter window replacement parts lexus rear window replacement portland window replacement replacement awning windows vinyl window tilt latch replacement parts window replacement waldorf md window replacement matthews nc glass window replacement houston window replacement folsom ca frameless window installation tax rebate for window replacement exterior window sill replacement window repair everett reglaze window window repair hull window repair wisconsin rapids window frame repair atlanta anderson energy efficient windows window repair dover monarch window replacement parts

cbd oil alabama legal get cbd oil hemp oil substitute starting a cbd oil business medical thc oil for sale cannabis oil prostate cancer cannabis oil cures breast cancer cannabis oil kentucky does cannabis oil cure cancer yahoo canopy hemp cbd oil making medical cannabis oil planet k cbd oil best hemp cbd oil for pain cbd oil sold in anchorage alaska is hemp cbd oil legal in wisconsin best cbd oil for fibromyalgia using cbd oil tinctures can hemp cbd oil cause diarrhea cbd oil chuck and dons cbd oil hangover does cbd oil work for bipolar cannabidiol for muscle spasms best polace to get cbd oil cannabis oil candy recipes cbd oil with kids nc healing rose cbd oil homemade gummy cbd oil candies best cbd oil available online is cbd oil made from a powder hempies cbd oil does cbd oil come from hemp seeds thc oil prices cbd oil for alzhimers full spectrum vs cannabidiol cbd oil which is better hemp or cbd oil washington state cannabis oil how much cbd oil to sm9ke a day how to take lazarus cbd oil

hypothyroidism weight loss buy diet pills from mexico vitamin b 12 weight loss alli diet pills starter pack mens weight loss pill can you eat watermelon on the keto diet doctor rogers weight loss fat burning pills that actually work water weight loss pill vegetarian weight loss meal plan pdf good workouts to lose weight robert costa weight loss best vegan diet for weight loss does the keto diet make you tired detox recipes for weight loss fluffy weight loss teen weight loss camps number 1 over the counter weight loss pill weight loss trainer pre diabetic diet safely lose weight while pregnant best weight loss pill available top diet pills that actually work diet pills liver failure hawaii diet pills results groupon weight loss water pills used for weight loss fodmap keto diet what are weight loss pills that actually work gnc colon cleanse weight loss honest keto diet pills best results weight loss pills most potent diet pills la weight lose diet keto diet metabolism how many steps a day for weight loss diarrhea and keto diet keto burn pills review