Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / Medicinering

Medicinering

Observera: Det är särskilt viktigt att du rådfrågar din läkare innan du påbörjar eller avbryter en läkemedelsbehandling. Den här hemsidan rekommenderar inga specifika läkemedel. 

…Man kan tillfriskna från funktionella symtom utan läkemedel, och ingen ska känna sig tvingad att ta mediciner, men ibland kan de hjälpa….

Läkemedel som ibland har effekt vid FNS

En av de saker som din läkare kan ha föreslagit är mediciner som kan hjälpa mot dina symtom. De vanligaste sorterna som används är:

  1. “Antidepressiva” – det finns äldre varianter som kallas “tricykliska” (bland annat Amitriptylin), och nyare som kallas SSRI eller SNRI (bland annat Fluoxetin, Sertralin, Citalopram, Paroxetin, Duloxetin, Venlafaxin, Mirtazapin).
  2. “Neuropatiska” värktabletter – kommer också ofta från de antidepressiva läkemedelsgrupperna (bland annat Amitriptylin och Duloxetin).

Läkemedel som oftast inte har effekt vid FNS

Mediciner botar sällan symtomen själva, men kan vara användbara för att förbättra sömn, smärta, nedstämdhet och ångest.

Man kan tillfriskna från FNS utan läkemedel, och ingen ska känna sig tvingad att ta mediciner, men ibland kan de hjälpa. Man kanske har ett motstånd till att ta mediciner regelbundet, men om du känner att du sitter fast i symtomen kan det vara värt att fundera över vad du har att förlora på att prova.

Men jag vill inte ta antidepressiva – Jag är inte deprimerad!

En översikt av de studier som gjorts på personer med olika funktionella tillstånd (och inte specifikt funktionella neurologiska symtom, som rörelserubbningar eller funktionella anfall) visade att de patienter som fått antidepressiva hade tre gånger större chans att få ett gynnsamt utfall än de som inte fick läkemedlen.

Det intressanta var att detta gällde oavsett om patienten känt sig deprimerad eller inte.

“Antidepressiva” kan också ha effekt vid behandling av ångest hos personer som inte har depression, så att kalla dem “antidepressiva” i det här sammanhanget är inte riktigt korrekt.

Äldre antidepressiva som Amitriptylin har funnits i årtionden. Även om de utvecklades för att behandla depression så har läkare upptäckt att de kan hjälpa vid smärta, sömnproblem och andra symtom som irritabel blåsa, oavsett om personen är deprimerad eller inte.

Till exempel om du har bältros eller ischias så kan Amitriptylin vara det mest effektiva läkemedlet för att dämpa nervsmärtan (kallas även “neuropatisk smärta”).

Men antidepressiva är väl beroendeframkallande?

Den största, och fullt begripliga, oron patienter brukar ha kring antidepressiva är att de skulle vara beroendeframkallande. Ofta är det för att de förväxlas med ångestdämpande läkemedel eller sömntabletter. Läkemedel som är kända för att vara vanebildande är till exempel läkemedel som innehåller Kodein och Bensodiazepiner. 

Det finns inga belägg för att antidepressiva leder till ett beroende på det sättet att man känner ett “sug” eller att man behöver öka dosen för att få samma effekt.

Vissa antidepressiva kan ge symtom när man avslutar behandlingen (“utsättningssymtom”). Om detta inträffar brukar symtomen försvinna inom ungefär en vecka.

Vissa patienter rapporterar om symtom under längre tid som triggats av utsättningssymtomen eller av själva läkemedlet.

Det är därför viktigt att du diskuterar risker och fördelar med din medicinering med någon sjukvårdspersonal.

Det har också setts utsättningssymtom hos patienter som använt Gabapentin och Pregabalin.

Men jag provade Amitriptylin och jag blev en zombie!

Ibland har patienter med funktionella symtom provat läkemedel som Amitriptylin och fått en dålig erfarenhet. Det kan bero på att man har fått en för hög startdos, eller att man inte fått en bra förklaring om vad man kan förvänta sig. 

Det hör också till funktionella symtom att man kan få mer biverkningar än vanligt, särskilt i början av en behandling.

Man kan oftast förvänta sig vissa biverkningar under de första veckorna. Det kan handla om dåsighet, illamående och i sällsynta fall (beroende på läkemedel) viss uppvarvning. Efter den första tiden brukar biverkningarna klinga av. Den positiva effekten av medicinen kan komma snabbt, men det kan ta 6-8 veckor (på en effektiv dos) för att man ska märka skillnad.

Jag tar mediciner men märker ingen skillnad

Det kan bero på att du har en för låg dos, på att du inte har väntat tillräckligt länge på effekten, eller att medicinen inte kommer åt dina symtom. Det är svårt att utvärdera om antidepressiva fungerar förrän du har provat i cirka 12 veckor.

Alla har inte nytta av läkemedel.

sunmed cbd oil reviews sublingual cbd oil near me pure cbd oil for pain will using cbd oil make you test positive for pot sun raised cbd oil is it legal to purchase cbd oil in mi what is cbd oil stand for hemp cbd oil wild berry 7 hemp cbd oil zilis will cbd oil interfere with tamiflu what is cbd cannabis cbd oil chico ca cbd oil to replace metformin cbd oil mich marijuan victory americas cbd oil cbd oil lackof taste can cbd oil help with spinal stenosis pain side effects of overdose of cbd oil 100mg cbd oil per ml will cbd oil help with meth withdrawal symptoms cbd oil do you have to keep taking it cbd oil tremors how to make cbd oil uk dr smiths cbd oil have people died from cbd oil new orleans cbd oil absolute health cbd oil raw cbd oil wholesale where can i buy cbd oil fresno county cbd oil in v growth in cbd oil market glenwood and state cbd oil hemp bobs cbd oil how long does thc oil take to kick in how many drops should i take for 15 mg of 1500 cbd oil where to get thc cbd oil

door and window repair window screen repair dallas tx double pane glass window replacement how to repair a rotted exterior window sill home depot glass replacement for window vinyl windows replacement windows window replacement comparison home window repair store ogden utah andersen window replacement cost estimator wood replacement windows atlanta mi replacement windows andersen window installation youtube replacement screen for windows and doors window replacement kansas city mo window replacement financing window guard installation window replacement scottsdale home window repair stone mountain ga exterior concrete window sill replacement custom vinyl replacement windows garage window panels replacement replacement window leads french door window pane replacement pgt window installation measuring window glass replacement windows replacement minneapolis front door glass replacement repairing windows installation commercial window installation replacement windows aberdeen window pulley repair centex home window replacement parts new construction vinyl windows window replacement lebanon tn window repair huntington window glass replacement tulsa

tamela mann weight loss matt bomer weight loss dash diet foods trisha yearwood weight loss does b12 help you lose weight soda on keto diet non surgical weight loss options jennifer brady tennis weight loss reddit weight loss tips dr oz on diet pills precious weight loss photos gabbie show weight loss eat healthy for weight loss weight loss picture apps kaiser permanente weight loss surgery why do i lose weight when i dr nk alcohol how to get my wife to lose weight japan hokkaido weight loss pills can you eat cheese on keto diet weight loss medications keto diet and tomatoes whats the best weight loss pill on the market what do diet pills do to your body keto diet sucks moriche palm diet pills is ultra fast keto boost legit flat belly diet pills chinese diet pills natural keto diet eczema enema weight loss before and after medifast weight loss pills does laxatives help lose weight chinese 7 day diet pills keto diet weight loss per week diet pills that work the best california weight loss

viagra foods best male sexual enhancer bluechew promo top 10 best male enhancement pills best erectile dysfunction pill testosterone pills reddit viagra forum experiences viagra itsoktocry mexican viagra online free pills that make your penis larger buy viagra online without a prescription best price ed drugs mens libido pills european penis enlargement the best viagra pills do birth control pills increase testosterone best pills to make your dick bigger gnc canada testosterone booster top 10 best testosterone booster what do penis enlargement pills contain natural products for male enhancement rockhard weekend cvs penis enlargement free samples male testosterone supplements walmart top rhino male enhancement pills pills to maintain erection triple green male enhancement pill dr phil testosterone pills penis enlargement pills stores duane reade testosterone pills penis enlargement pills on amazon sexual enhancement herbs reddit penis pills that work flaccid penis enlargement can hair loss pills lower testosterone best penis enlargement pills