Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Orsaker / Tio myter om FNS

Tio myter om FNS

Det här är en återgivning av en tweet Jon Stone skrev 2020 i anslutning till en artikel i The European Journal of Neurology. 

Personer med FNS får stöta på en hel del av de här myterna i samband med diagnostik och behandling.

Bilden av FNS håller fortfarande på att klarna efter en lång period i vetenskaplig och klinisk skymundan. Många kliniskt verksamma inom sjukvården är inte uppdaterade på den senaste tidens framsteg i handläggning, forskning och attityder till tillståndet.

Myt 1

FNS är en uteslutningsdiagnos. Nej! Det är en “inklusionsdiagnos” som baseras på typiska fynd som Hoovers tecken eller yttre påverkan på tremor. 

Bild ursprungligen från jamanetwork.com/journals/jaman… 

Myt 2

Patienter har antingen FNS eller en annan neurologisk sjukdom. Nej! Att ha en annan neurologisk sjukdom som epilepsi eller Parkinsons sjukdom är en av de starkaste riskfaktorerna för FNS (omkring 10-20%). 

Myt 3

Att det “ser märkligt ut” talar för FNS. Nej! Det finns många exempel på ovanliga kliniska uttryck vid andra neurologiska sjukdomar. FNS är inte automatiskt mer märkligt.  

Myt 4

Olika fenotyper (symtomuttryck) av FNS består av olika tillstånd. Nej (typ)! Även om ett anfall är ett helt annat symtom än en förlamning så finns det gemensamma mekanismer och samsjuklighet som smärta och trötthet hos alla patienter med FNS. 

Myt 5

Symtom vid FNS är frivilliga. Nej! Symtom vid FNS är ofrivilliga; patienter hittar inte på dem och det är sällsynt att man fejkar. Det stöds av neurofysiologiska studier, studier på återhämtning, samstämmighet i uttryck och samsjuklighet i olika kulturer och i olika tider. 

Myt 6

Utredningar ska undvikas vid FNS. Nej! Andra neurologiska tillstånd är en väldigt stark riskfaktor för FNS – tänk – vad mer skulle den här patienten kunna ha? Vissa undersökningar som Tremoranalys kan hjälpa till vid positiv diagnostik av FNS.

Myt 7

Det är mindre skadligt att missa att diagnostisera FNS än att missa andra neurologiska tillstånd. Nej! All feldiagnostik är problematisk, men att felaktigt diagnostisera FNS – en potentiellt behandlingsbar sjukdom – som en annan neurologisk sjukdom kan vara lika skadligt som det motsatta.

Myt 8

FNS är ett uteslutande psykologiskt problem. Nej! Psykologiska faktorer är en av många möjliga riskfaktorer för FNS, och ska inte betraktas som den enda orsaksfaktorn. För vissa är det den viktigaste, för andra är det inte relevant.

Myt 9

Prognosen för FNS är i regel god. Nej! Patienter med FNS har lika mycket funktionsnedsättning och påverkad livskvalitet som patienter med andra neurologiska tillstånd. Vissa blir helt återställda, andra har besvär under lång tid. Anta inte bara att “patienten troligen bara kommer bli bättre”.

Myt 10

Behandlingen vid FNS är ENBART psykologisk. Nej (typ)! FNS kräver individualiserad multidisciplinär behandling. Patientutbildning, fysisk och psykologisk rehabilitering kan alla ha en roll. Psykologisk behandling kan vara den huvudsakliga behandlingen för vissa med FNS, särskilt funktionella anfall.

Attityder och handläggning kring FNS förändras, men alla missuppfattningar runt det fortsätter att förhindra att patienterna får god medicinsk vård.

Tack @basbloem för idén, och @SarahLidstone och @rmmaraujo för skrivhjälp. SLUT! 

food to lose weight meal prep recipes for weight loss metabolic weight loss meal plans to lose weight weight loss and hair loss water and weight loss what is the best weight loss app diet pills on the market calorie intake for womens weight loss printable coupons for alli diet pills adam dr ver weight loss fast working diet pills in south africa is zumba good for weight loss shrimp on keto diet breakfast for keto diet keto pro diet affordable weight loss pills over counter diet pills like adipex six pack abs keto diet saffron pills weight loss

hemp seed oil for skin sera labs cbd oil cost cbd oil high grade hemp works cbd oil cbd oil baby cbd oil port allegany pa eternal cbd oil moringa cbd oil premium cbd extract 100 natural next day cbd oil wholesalers will i test positive for marijuana if i smoked cbd oil cbd lube recipe with purchase cbd oil can you get high from cannabis oil how cbd oil works for migraines alibaba cbd oil do kids get medical marijuana or cbd oil usa grown cbd oil 500 mg tinture cbd oil and rapid heartbeat how does copaiba compared to cbd oil how muvh should cbd oil vost hemp oil collective

cheap home window repair pinellas county florida tahoe window replacement window glass replacement lowes alside mezzo windows how to replace a steel frame window replacement andersen windows warranty replacement nissan cube rear window replacement window bug screen replacement how to replace single hung window upvc replacement window window sash balance replacement window installation diy replacement windows riverside window glass repair memphis where to get replacement screens for windows door and window screen repair home window repair 95820 door and window replacement near me replacement glazing

how to tell if a man is taking viagra does testosterone boosters really work viritenz where to buy what penis pills actualy work male virility supplements cobra male enhancement reviews best natural pills for ed fallout 3 experimental male enhancement pills bug male enhancement tumblr purpose of viagra pills that make you erect will edging increase testosterone natural supplements increase testosterone what happens if i take 2 100mg viagra mellow man pills cialis interactions 1 rated male enhancement viagra pills cvs birth control pills and free testosterone levels virmax t natural testosterone booster