Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / Arbetsterapi

Arbetsterapi

Tack till Clare Nicholson, arbetsterapeut och klinisk specialist, från The National Hospital for Neurology and Neurosurgery, London för ditt bidrag till denna hemsida. Clare förklarar hur hon använder arbetsterapi i multidisciplinär behandling för patienter med funktionella neurologiska symtom (uppdaterad januari 2020). I juli 2020 ledde Clare publikationen av en konsensusrekommendation för arbetsterapeuter i Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. Du kan ladda ner artikeln här.

Vad är arbetsterapi?

Det främsta målet med arbetsterapi är att möjliggöra delaktighet i dagliga livet så att personer kan utföra vad de behöver och vill göra. “Arbete” i arbetsterapi handlar inte bara om det betalda arbetet man utför på sitt jobb, utan även alla övriga aktiviteter som innefattas i en dag. Exempelvis att duscha, klä på sig, förbereda en måltid, hushållsarbete, ta hand om barn, fritidsaktiviteter, shopping, åka kollektivt eller bil etc. Arbetsterapeuter kan hjälpa personer med nedsatt funktionsförmåga (på ett liknande sätt som fysioterapeuter), men de kan även finnas behjälpliga vid symtom såsom trötthet, smärta, funktionella anfall, och nedsatt kognitiv förmåga exempelvis. Arbetsterapeuter jobbar med personer som har FNS för att kartlägga symtomens påverkan på utförandet av dagliga aktiviteter. Behandlingen baseras på de mål som personen med FNS formulerar tillsammans med terapeuten. Personen med FNS arbetar sedan tillsammans med arbetsterapeuten för att utveckla strategier för att kunna delta i aktivitet, förbättra förmåga till utförande, självständighet och självförtroende. 

Att sätta mål

Att sätta mål är en viktig del av rehabilitering vid FNS och arbetsterapeuter kan vara behjälpliga med att sätta realistiska och uppnåbara mål. Noggrant graderade mål kan hjälpa personer att bygga självförtroende till sin egen förmåga och utveckla sin förmåga i snabbare takt. 

Exempel: 

Steg ett:

Identifiera dina mål och skriv ned dem. Det kan vara bra att skriva ner både tidsmässigt korta och långa mål, exempelvis veckovis, 1, 3, 9, 12 månaders mål. Andra föredrar att sätta mål i flexibla tidsramar – prova och se vad som passar dig bäst!

Steg två:

Bryt ner varje steg till att uppnå dina mål. Dessa steg bör vara realistiska och närmas gradvis. Orealistiskt svåra mål kan leda till frustration, orsaka ångest och kan tära på ditt självförtroende.

Steg tre:

Sätt upp målen på någon plats som du uppmärksammar ofta, exempelvis kylskåpet, ett bokmärke i en bok du brukar läsa.

Steg fyra:

Prata om dina mål med viktiga personer i ditt liv så att de kan ge dig stöd och uppmuntran.

Steg fem:

Kryssa av dina mål varje gång du känner att du uppnått dem och gå sedan vidare framåt. Behåll uppnådda mål som referenspunkt för din framgång. 

Självförtroende är A och O! Ta inga steg framåt förrän du har byggt upp ditt självförtroende i varje steg. Detta graderade tillvägagångssätt kan användas till samtliga mål som du sätter. 

OBS: Det är också viktigt att komma ihåg att det är mycket vanligt att funktionella symtom fluktuerar och att du kommer att vara mer benägen till att få värre symtom när du är under fysisk eller känslomässig stress. Om du upptäcker att din funktionsnivå skiftar eller minskar vid olika tillfällen, bli inte förskräckt. Graderad målsättning kan hjälpa dig att komma tillbaka på banan. Gå tillbaka några steg (genom att använda de steg som du redan jobbat igenom) och jobba upp din aktivitetsnivå gradvis igen.

En session med arbetsterapeut i köket

Arbetsterapeuter kan hjälpa personer att sätta realistiska och uppnåbara mål

Hantering av trötthet och smärta är centrala delar av arbetsterapeutiska insatser för personer med FNS

Arbetsterapeuter är väl lämpade att hjälpa till med frågor som rör yrkesarbete, studier och volontärt arbete

Hantering av trötthet och smärta / Graderad träning

Hantering av trötthet och smärta är centrala delar av arbetsterapeutiska insatser för personer med FNS. Detta kallas ofta “pacing education”.  Arbetsterapeuters målsättning är att stödja människor att identifiera och hantera utlösare till smärta och trötthet, t.ex. “allt eller inget”-beteenden, dåliga sömnrutiner, dåliga kroppsställningar, minskat engagemang i egenvårdsaktiviteter (t ex personlig vård, hälsosam kost och dryck, motion).

Graderad träning (i dagliga aktiviteter) med hjälp av arbets-/vilo principen, tillsammans med andra tekniker att hantera symtom man tillägnat sig (t ex normal rörelse, avslappningstekniker) är också viktiga delar i arbetsterapi för FNS (och integreras i hanteringen av smärta och trötthet).  

 Att arbeta med psykologiska behandlingar

Arbetsterapeuter arbetar tillsammans med psykologiska terapeuter för att hjälpa personer med FNS att hantera stress, nedstämdhet, låg motivation och ångest. Vi kan göra detta genom att:

Hantera yrkesmässiga roller (studier, betalt eller volontärt arbete)

FNS kan göra det väldigt svårt att vara kvar i arbete/studier eller att återgå till arbetet/studera efter en sjukdomsperiod. Det är troligt att personer på arbetet eller skolan har en begränsad förståelse för de svårigheter som personer med FNS har, och vissa symtom såsom trötthet kan vara “osynliga” och därmed vara svåra att förklara. Arbetsterapeuter har god kunskap för att kunna stötta personer med de här svårigheterna. De kan göra detta genom att:

Hjälpmedel och anpassningar

Arbetsterapeuter förser i vissa fall patienter med förflyttningshjälpmedel (såsom rullstolar), och kan vara stöd vid intyg för anpassningar av miljön som exempelvis ramp, dörröppnare, ledstång eller liknande. Att förse med hjälpmedel är en komplex fråga. Många personer med FNS har erfarenheten att de blivit tillsagda att inte använda hjälpmedel. Anledningen till detta är att kliniker ser att hjälpmedel kan ha motsatt effekt än vad man önskar. Att det istället ändrar rörelsemönstret till det negativa. Detta i sin tur kan då leda till att förbättring försenas eller uteblir helt. Hjälpmedel kan också ha sekundära negativa konsekvenser såsom ledsmärta och muskelsvaghet. Därför är det, i de flesta fallen, oftast bättre av avstå från att använda hjälpmedel som inte är absolut nödvändiga. Särskilt om symtomen är nytillkomna. Rehabilitering kan vara gynnsamt och kan minska behovet av användning av hjälpmedel och anpassningar, men kan vara svårt att få komma till. 

Det är ett annat utgångsläge om personen riskerar att skada sig utan hjälpmedel eller om en person fortsätter att uppleva begränsande symtom efter att ha avslutat sin rehabilitering/behandling. I de fallen kan rätt hjälpmedel möjliggöra självständighet och förbättra livskvalitet. Vi rekommenderar att man tänker med lite sunt förnuft och att man ber om råd av en arbetsterapeut som har förståelse och kunskap om FNS.  

Råd om omsorgsbehov

Arbetsterapeuter kan även vara behjälpliga i rådgivning kring hur man hanterar omsorgsbehov (informella – dvs. familjemedlemmar, eller formella – dvs. sociala tjänster, t ex hemtjänst). Rehabilitering med arbetsterapeut kan också bidra till att öka självständighet och därmed minska omsorgsbehovet över tid. Även om omsorgsinsatser kan vara nödvändiga och lämpliga i vissa fall, kan långvarig hjälp från omsorgspersonal orsaka:

Arbetsterapeuter uppmuntrar och stöttar därför personer med FNS att arbeta med att klara av dagliga aktiviteter på ett normalt sätt, med minskat beroende av utrustning och input från andra.  Detta bidrar till att främja både självständighet och möjligheter till rehabilitering och återhämtning. På så sätt uppmuntrar arbetsterapeuter människor att se delaktighet i alla dagliga aktiviteter som en form av rehabilitering, eftersom delaktighet fungerar för att bygga upp styrka, uthållighet och självförtroende.

Arbetsterapin kan lämna sjukhusmiljön för att träna i situationer som i kollektivtrafiken

can i take viagra fda approved natural testosterone booster buy male enhancement pills male enhancement pill abuse male enhancement pills extenze penis urethra pills rhino male enhancement side effects buy viagra pills cock growing pills free sensual content erectile dysfunction natural drugs male enhancement and sex drive boosters male enhancing extenze male enhancement liquid review best ed supplement reviews ryvialis male enhancement pills ways to increase libido in a man s3x pills spices that increase testosterone increase in sex drive during perimenopause penis enlargement pills in sri lanka best erectile dysfunction pill over the counter pills to make your penis get bigger rite aid viagra testosterone booster crush the pills best natural libido supplements

best replacement windows easy clean plate glass window replacement cost home window repair fayetteville nc windows replacement maryland glass seal repair window glass repair toronto plastic window trim replacement home hardware window screen replacement 189 replacement windows local home window repair in watdsonville silverline replacement windows reviews replacement windows green bay new and replacement windows boise idaho home window repair in roanoke va alcan window replacement parts window screen replacement santa clarita energy efficient window installation lg lp1311bxr window installation kit window privacy film installation acorn window repair window repair st paul vinyl window latch replacement window xp repair commands home window repair mcallen tx andersen vinyl windows certainteed windows replacement sash

cbd oil for restless leg syndrome high potency cbd oil virginia cannabis oil cbd oil for alcohol withdrawal symptoms cbd oil birmingham al can cbd oil cause muscle weakness hemp oil legal in florida cannabidiol dosage charlottes web hemp oil plus cbd oil osteoporosis do you need prescription for cbd oil ohio credit card processors cbd oil cbd oil sub lingual body pain cbd oil how does it effect you cbd oil vaproizer in 2021 did cbd oil become legal adhd trouble sleeping cbd oil cooking with cannabis oil spruce tree cbd oil eureka thc oil apply cbd oil to wrinkles cbd oil in japan can you fail a drug test from vaping cbd oil pictures of cbd oil extract naturals cbd oil san antonio cbd oil

how to loss weight effectively dx7 weight loss pill seroquel weight loss diet pills menstrual cycle the best diet pills to lose weight best diet pills to suppress appetite instagram weight loss can you have fruit on a keto diet thin ice weight loss net carbs keto diet starvation weight loss per day magnesium citrate colon cleanse weight loss side effect of keto diet quick weight loss plan best diet pills for stomach fat doctors who prescribe diet pills walgreens diet pills with ephedr keto recipes diet doctor phenblue diet pills tv weight loss pills blade weight loss pills reviews how much weight to lose the dangers of diet pills woodforest weight loss clinic weight loss pill amazon pro ana weight loss pills