Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska

Nedstämdhet

Depression och nedstämdhet är vanligt hos patienter med funktionella och dissociativa neurologiska symtom. 

Den här hemsidan är inte gjord för att gå igenom dessa symtom i detalj. Några användbara länkar finns nedan.

.. Depression kan diagnostiseras hos någon som är nedstämd och har förlorat intresset i saker, är trött, har koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter och förändrad aptit

Tre saker är dock viktiga att reda ut när det gäller funktionella tillstånd:

• Om du är deprimerad eller nedstämd, betyder inte det att det är orsaken till dina symtom. Det kan vara känsligt när en läkare eller någon annan frågar om sådant, men en bra läkare ska alltid fråga om det, oavsett diagnos. Till exempel kan patienter med Multipel Skleros (MS) lida av ångest eller depression, och då påverkas deras livskvalitet så mycket att det är viktigt att göra vad man kan för att förbättra. Det ska inte vara annorlunda vid funktionella symtom.

• Att ta hänsyn till att du är deprimerad eller nedstämd betyder inte att du är “sinnessjuk” / “har tappat förståndet” / “viljesvag” eller något annat som vissa personer (kanske också du!) tänker. Det finns mycket stigmatisering kring de här problemen som inte alltid är så lätta att handskas med.

• Den vanligaste orsaken till nedstämdhet hos patienter med FNS är nedstämdhet kring själva symtomen. Vad beror de på? Varför verkar ingen tro på mig? Håller jag på att bli galen? Kommer det att hindra mig framöver? Bara för att det är nedstämdhet kring symtomen betyder det inte att det inte är “nedstämdhet”.

Många patienter känner inte till vad som utgör en depressionsdiagnos. Nedan finns de kriterier från Amerikanska Psykiatriska Föreningen (APA) som brukar användas för att ställa diagnosen.

En sak som kan verka lite förvånande är att det är möjligt att ha en depression utan att känna sig deprimerad eller ledsen. Depression kan diagnostiseras hos någon som inte känner sig ledsen om personen har tappat intresset för saker, är trött, har koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter och förändrad aptit.

Depression kan också yttra sig som starka känslor av frustration och ilska.

Ta kontakt med sjukvården om tror att du kan ha en depression, eftersom det finns flera möjliga behandlingsalternativ. Behandling av depression hos någon som också har FNS brukar ibland förbättra vissa FNS-symtom.

Egentlig depression

(Kriterier enligt den psykiatriska diagnosmanualen DSM-5)

Svensk version: MINI-D 5 Diagnostiska kriterier enligt DSM-5, Svensk översättning Jörgen Herlofson, Pilgrim Press AB 2014, ISBN 978-91-980079-1-6

A. Minst fem av följande symtom har förelegat under samma 2-veckorsperiod. Detta har inneburit en förändring av personens tillstånd. Minst ett av symtomen (1) nedstämdhet eller (2) minskat intresse eller glädje måste föreligga. 

(1) Nedstämdhet under större delen av dagen så gott som dagligen, vilket bekräftas antingen av personen själv (t ex känner sig ledsen, tom eller hopplös till sinnes) eller av andra t ex ser ut att vilja gråta). (Obs: hos barn eller ungdomar kan irritabilitet förekomma)

(2) Påtagligt minskat intresse för eller minskad glädje av alla eller nästan alla aktiviteter under större delen av dagen så gott som dagligen (vilket bekräftas antingen av personen själv eller av andra).

(3) Betydande viktnedgång (utan att avsiktligt banta) eller viktuppgång (t ex en mer än 5-procentig förändring av kroppsvikten under en månad), eller minskad alternativt ökad aptit, så gott som dagligen. (Obs: Ta också med i beräkningen om förväntad viktuppgång hos barn uteblivit)

(4) Sömnstörning (för mycket eller för lite sömn så gott som varje natt). 

(5) Psykomotorisk agitation eller hämning så gott som dagligen (tydligt märkbar för omgivningen och inte enbart en subjektiv upplevelse av rastlöshet eller tröghet). 

(6) Svaghetskänsla eller brist på energi så gott som dagligen.

(7) Känsla av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor (vilka kan ha vanförställningskaraktär) så gott som dagligen (inte enbart självförebråelser eller skuldkänslor för att vara sjuk).

(8) Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet, så gott som dagligen (vilket bekräftas antingen av personen själv eller av andra).

(9) Återkommande tankar på döden (inte enbart rädsla för att dö), återkommande självmordstankar utan någon särskild plan, gjort självmordsförsök eller har planerat för självmord.

B. Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion socialt, i arbete eller inom andra viktiga funktionsområden.

C. Episoden kan inte tillskrivas fysiologiska effekter av någon substans eller något annat medicinskt tillstånd.

D. Den egentliga depressionsepisoden förklaras inte bättre med schizoaffektivt syndrom, schizofreni, schizofreniformt syndrom, vanföreställningar eller annat specificerat eller ospecificerat schizofrenispektrumsyndrom samt andra psykoser.

E. Det har aldrig förekommit någon manisk eller hypoman episod.

 

Länk om du behöver läsa mer: 

Depression – 1177 Vårdguiden

tops weight loss program ideas lishou diet pills china weight loss surgery prices types of weight loss pills eat healthy for weight loss do alli diet pills work healthy dinner meals to lose weight quest bars for weight loss heating pad on stomach to lose weight weight loss doctors in nj good diet pills that work weight loss secrets herbalife weight loss stories weight loss birth control pill charlotte weight loss clinic one xs weight loss pills nuviva weight loss can you have cheese on a keto diet flu weight loss keto diet and net carbs body slimmer diet pills keto diet cookbook fahrenheit diet pills weight loss workout routine prescription diet pills for obesity how much protein should i eat on keto best weight loss prescription pills 360 diet pills keto diet and potassium weight loss louisville ky is the keto diet safe for no gallbladder foods to give up to lose weight lose weight with cinnamon pills hypnosis for weight loss cost

viagra before and after photos how to enhance sex stamina wholesale male enhancement pills donde puedo conseguir viagra best online pharmacies for viagra male enlarger pills over the counter ed pills at rite aid lemonaid health viagra reviews cure erectile dysfunction without drugs nofap increase testosterone best mens libido supplement penis enlargement by injection male enhancement sex pill penis pills that only increase thickness male extra pills cvs testosterone treatment or ed pills do not work increase ejaculate pills ht rush testosterone booster reviews what do testosterone booster pills do cialis wiki ksx male enhancement pills herbal erection supplements obesity and low libido cheap cialis online best over the counter male sex enhancement pills does viagra lower blood pressure totally male male enhancement pills is sex pills safe ingredients penis enlargement pills beat pills for sale pills for a larger penis buy cialis without prescription can a girl take testosterone pills viagra otc

best replacement windows double hung repairing a broken window fallon home window repair delivery house window replacement las vegas home window repair stores home window replacement springfield mo window seal replacement for house andersen bow window replacement parts homemade window crack repair glass replacement window home window replacement diy replacement window memphis replace glass in vinyl window window replacement nokesindun certainteed window replacement anderson replacement vinyl windows how much cost to replace windows in house where can i buy glass to repair a broken window pella window screen replacements window replacement el paso tx how to measure windows for replacement windows replacement window panes lowes replacement windows costco window balance installation replacement power window switches energy efficient windows prices window in door replacement roof window installation cost reliabilt window replacement parts window repair kissimmee cleveland window repair indow window installation house window replacement las vegas window replacement boston ma

headache from cbd oil starting dosage for cbd oil for pain canna ls hemp oil cannabis oil uk thc where can i buy cbd oil in wv cannabis oil extraction process make chocolates with cbd oil does cbd oil show up on a drug test uk negative side effects of pure cbd oil cbd oil use sol cbd oil headache is cbd oil safe to take while on ativan how to distill over concentrated cbd oil is cbd or hemp oil better for anxiety recipes for infused cbd oil in crock pot does hemp seed oil have thc how long should i drink cbd oil for epilepsy buy cannabis oil for cancer online dr alex loyd youtube about cbd oil 100mg cbd oil cbd oil and advil pm cbd oil near binghamton ny receipt cbd oil cbd oil bradford what is the best cbd oil for anxiety and depression cbd oil tincture watching cbd oil for seizures in toddlers does cbd oil raise blood glucose why cant medical marijuana stores sell hemp cbd oil cbd oil downgraded what is cbd oil gov does cbd oil make you light headed virginia board of pharmacy cbd oil which cbd oil can i smoke and pass drug test