Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Vanliga associerade symtom / Andra symtom (IBS, Dyspepsi, Bröstsmärta)

Andra symtom (IBS, Dyspepsi, Bröstsmärta)

Studier har visat att personer med FNS i större utsträckning har funktionella symtom från andra delar av kroppen.

Dessa kan röra sig om:

Ibland återspeglar detta en långvarig sårbarhet för dessa symtom, där olika symtom kommer och går sedan sena tonår/unga vuxenår. 

Det är inte alltid så. Du kan ha vilket som helst av alla symtom på den här hemsidan ensamt, och du kan vara väldigt frisk i 40 eller 50 år för att sedan få många funktionella symtom även om du aldrig har haft det förut. 

Men det kan vara bra att veta att om du söker hos din allmänläkare eller olika andra specialister med olika, genuina symtom och “man inte får något napp”, så är du inte ensam och det här sjukdomsmönstret är välkänt.

Funktionella symtom och tillstånd uppstår ofta i flera kroppsdelar men kan ses som delar av samma sjukdom

Det här avsnittet finns med för att hjälpa till att “knyta ihop trådarna” mellan olika specialiteter, som tenderar att tänka på bara “sina tillstånd”.  Det är såklart viktigt att diagnoserna nedan ställs av kvalificerad personal. Anta inte att du har dem, bara för att du har FNS.

Irritable Bowel Syndrome (IBS, Colon irritabile)

Detta vanliga tillstånd ger vanligtvis uppblåsthet i buken eller smärta i samband med förstoppning och/eller diarré. Tillsammans med andra funktionella magproblem svarar det för en tredjedel till hälften av alla patienter som ses på gastroenterologiska kliniker på sjukhus. Liksom vid funktionella neurologiska symptom finns ingen strukturell sjukdomsprocess som orsakar symtomen. Gastroenterologer ser IBS som ett äkta problem som orsakas av en störning i mag-tarmkanalen. Man har fokuserat på att titta på störningar i tarmens nervkontroll (inklusive hjärnan).

Irritable Bowel Syndrome har definierats av gastrointestinala specialister som:

Minst 3 månader, med minst 6 månader tidigare återkommande buksmärtor eller obehag* förknippat med 2 eller flera av följande:

*Obehag betyder en obehaglig känsla som inte beskrivs som smärta

The Rome Foundation – är en internationell organisation för vårdpersonal som arbetar med funktionella gastrointestinala rubbningar.

This image has an empty alt attribute; its file name is Svensk-flagga.jpg

För mer information kring IBS besök 1177:s sida IBS – känslig tarm – 1177 Vårdguiden

Funktionell Dyspepsi (IBS)

Det här handlar om när människor har höga magsmärtor, halsbränna eller matsmältningsbesvär, men där man inte kan hitta någon förklaring till besvären med gastroskopi eller andra undersökningar. Funktionell dyspepsi har definierats av Gastroenterologer som: 

Symtomen skall ha förekommit under de senaste tre månaderna och debuterat för mer än sex månader sedan. Minst ett av följande symtom krävs för att uppfylla kriterierna för funktionell dyspepsi.

För mer information kring dyspepsi besök 1177:s sida Dyspepsi – känslig mage – 1177 Vårdguiden

Långvarig bäckensmärta

Hos kvinnor med funktionella neurologiska symtom finns det en tydligt ökad förekomst av tidigare gynekologiska problem. Det kan röra sig om:

På grund av dessa symtom är det en mycket högre förekomst av hysterektomi (borttagande av livmodern) hos patienter med FNS än i övriga befolkningen. 

Även om det finns en klar koppling till de här gynekologiska problemen så är det inte känt vad som ligger bakom det. En sårbarhet för smärtsymtom och smärtsyndrom kan vara viktig. Det kan vara så att de saker som orsakar bäckensmärta som t.ex. endometrios, skapar förutsättningar för långvarig smärta framöver.

Det viktigaste att veta i det här sammanhanget är att om du har haft gynekologiska besvär och nu har FNS, så kanske det inte är en ren slump. 

Män med funktionella neurologiska symtom har troligen också en ökad benägenhet att utveckla testikelsmärta på ett liknande sätt, men här finns det inte lika mycket litteratur i ämnet.

Atypisk Bröstsmärta

Bland patienter som söker för bröstsmärta har runt en tredjedel inga tecken på sjukdom i hjärtats kranskärl, fel i magsäcken eller matstrupen eller någon annan känd orsak till smärtan. Deras smärta är i allra högsta grad verklig ändå, kan återkomma och vara skrämmande eftersom det känns som symtom på kärlkramp eller en hjärtinfarkt.

Ofta kallas den här yttringen “atypisk bröstsmärta”. Det är ytterligare ett funktionellt symtom som bäst kan förstås som ett smärtsyndrom som påverkar bröstkorgen (se smärta). Smärta i bröstet känns alarmerande. Alarmtillstånd i form av svår akut ångest (som kallas panikattack), brukar oftast orsaka en känsla av trånghet i bröstet. Så det är lätt att förstå hur de här två tillstånden kan förvärra varandra i en ond cirkel.

Det är viktigt att påpeka att många med atypisk bröstsmärta inte har ångest eller får panikattacker.

Dysfunktionell Andning

Personer med dysfunktionell andning (att andas för snabbt och/eller för djupt) kan få olika neurologiska symtom som yrsel, domningar, trötthet och andfåddhet. De märker ofta att de får andnöd eller att de tar “suckande” andetag. Patienter kan få en låg koldioxidhalt i blodet genom att andas för mycket, och detta förstärker symtomen på fysiologisk väg. 

Behandling utformad för att förbättra andningen kallas ibland andningsåterträning och kan vara en bra hjälp för att förbättra symtomen.

best pills for ed about penis enlargement is there a generic form of viagra reviews of testosterone supplements erectile dysfunction pills that work penis inlargement pills foods that enhance male libido medication to increase sex drive in men sex drive supplement girls viagra is there a generic viagra pill how to make your penis biger with pills top enhancement pills ultracore male enhancement penis enlargement items menopause low libido remedy over the counter ed pills gnc penis enhancement injections what erectile dysfunction looks like stamina sex pills can losing weight increase testosterone levels male enhancement pills reviews reddit top male libido enhancers daily viagra top male sex supplements how long does viagra last after taking it sex supplements reviews enhanced male side effects how to grow your penis big without pills natural male enhancement pill celexis penis pills prime labs testosterone booster are penis pills a scam pills recommended by doctors to enlarge penis how to grow my penis without pills anti testosterone birth control pills

home window repair or replacement near mansfield entry door sidelight glass replacement residential window glass repair near me window grill lock replacement window screen replacement kit home depot vinyl replacement windows chicago replacement windows for old homes win repair how to replace a glass window pane anderson replacement window parts anderson windows replacement parts window repair clearwater fl how to measure casement replacement windows home window repair stanwood mi 40 x 52 replacement windows replacement window jackson window replacement energy savings calculator window repair estimate rockwell window replacement parts repair sliding window norco casement window replacement parts replacement window costs garmin window mount replacement vinyl replacement window installation door glass window replacement window replacement bloomington il window installation company reviews basement window frame replacement convertible top rear window repair home windows repair columbus aa window screen repair replacement windows 36 x 48 cost of installing windows home window replacement twin falls idaho storefront glass repair how to select replacement windows for your home

do weight loss pills work testosterone for weight loss what do you eat on a keto diet the best exercise to lose weight can coffee help you lose weight most dangerous diet pills melissa o neil weight loss rapid weight loss pill juice for weight loss does apple cider help with weight loss anant ambani weight loss skinny pill weight loss toledo blade weight loss weight loss celeb water exercises for weight loss jokic weight loss motivation weight loss pics fibroids weight loss dr nk alcohol and lose weight fast weight loss pills vitamins lunch ideas for keto diet visi diet pills side effects how long can you stay on keto diet weight loss surgeries in mexico diet pills without caffeine that work should i get weight loss surgery keto diet buffalo wild wings mct keto diet dates keto diet books on the keto diet xs diet pills reviews adele weight loss pill can i eat hummus on keto diet benturex diet pills number 1 weight loss pill for women can t lose weight while breastfeeding

cbd oil for nausea cannabis oil for sleep legitimate cbd oil us pride cbd oil buy cbd oil ohio new cbd oil store in owasso poofy organics cbd oil place to buy cbd oil near me 50 mg hemp cbd oil does cbd oil cause weight gain all natural cbd oil las vegas nv hemp oil with thc cbd oil and obesity anorexia is less better with cbd oil joe simpsom cbd oil chewy hemp oil cbd oil topical eczema veteran owned cbd oil mg in 1 ml of cbd oil where to find hemp cbd oil in tn what is the law on cbd oil in mo how many gallons of cbd oil for 1000 pounds of biomass cbd oil sensation can you use cbd oil while on blood thinners cbd oil tallahassee florida cbd oil portland airport cbd oil lega in how many states fish oil and cbd oil cbd oil antidepressants shocks harlequin tsu cbd oil cbd oil for erection cbd oil migrajne abortive cbd oil hemp balm uses hemp oil canada stock is cbd oil better than capsules golden cbd oil pioneer woman