Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / Tal- och språkterapi

Tal- och språkterapi

I juli 2021 kom en internationell konsensusrekommendation för tal- och språk terapi vid FNS. Du kan hitta dokumentet här (engelska). 

Den här sidan är skriven av Laura McWhirter, University of Edinburgh och Jan Baker, Flinders University, Australien, vilket vi är mycket tacksamma för. 

Vad är tal- och språkterapi?

Logopeder och foniatrer är sjukvårdspersonal. De bedömer och behandlar en bred skala av svårigheter med kommunikation, med att äta, dricka och svälja. 

Tal- och språkspecialister vid FNS-diagnostik

Logopeder och foniatrer är experter på att undersöka munnens och svalgets struktur och rörelsemönster under tal och sväljning. De kan exempelvis använda speciell utrustning som hjälper dem att se stämbanden i halsen. Logopeder är även experter på att lyssna till och förstå orsaken till ljud-, ord- och språksvårigheter. 

Det skiljer sig runt om i världen hur mycket tal- och språkspecialister är involverade vid diagnostik av FNS. I vissa fall kan en logoped som arbetar ensam ställa en diagnos vid FNS. I andra fall innebär deras specifika kompetens att de kan hjälpa en neurolog (eller Öron-Näsa-Hals-läkare eller Lungläkare) att ställa diagnosen vid FNS.

Behandling av tal- och sväljningssvårigheter vid FNS

Behandlingen är olika beroende av vilka typer symtom du har.  

Du kan bli ombedd att göra enklare ljud som logopeden sedan hjälper dig att forma till ord. Logopeden kan hjälpa dig att lägga märke till felaktiga andningsmönster eller muskelspänningar som kan ligga i vägen för normalt tal eller sväljning. Längre fram kan logopeden hjälpa dig att använda din mer normala röst, tal, eller sväljförmåga i vardagliga situationer.

Ibland kan tal- och röst symtom vid FNS förbättras väldigt snabbt, även under den första behandlingssessionen. I andra fall kan det behövas fler behandlingstillfällen. Mot slutet av behandlingen kan det hjälpa att tillsammans med din logoped göra en plan för strategier som hjälper dig om symtomen skulle uppkomma igen. 

Tal- och språkspecialister som en del av det kliniska teamet

Logopeder arbetar tillsammans med andra teammedlemmar. Om du har andra FNS-symtom kan du träffa en logoped lika väl som en neurolog, fysioterapeut, arbetsterapeut eller psykiater. I vissa fall kan det vara bäst att träffa en logoped först, så att du kan ta del av övriga behandlingar såsom psykologisk behandling. Andra kanske bara träffar en logoped. 

Gör upp en plan ifall symtomen skulle återkomma

Ibland (men inte alltid) kan symtomen återkomma efter att ha blivit förbättrade. Om tal- och språkträning hjälpte dig från början att bli bättre, kan du ofta använda samma metoder och strategier för att komma tillbaka på banan igen. Ibland kan det hjälpa att träffa en logoped igen för ytterligare behandling. 

cbd oil and dialysis cbd oil just chill products cbd clinic massage oil what type of cbd oil for pain hemp seed oil face moisturizer cbd oil healing what does cbd oil do to the body sunspot cbd oil liquid tree cbd oil website cbd oil on anus kr8zy glue thc oil can cbd oil legal wisconsin does my walgreens have cbd oil cannabidiol breastfeeding cbd oil flyer benefits how long should i hold cbd oil under my tongue cbd oil users group uk can cbd oil help restless leg syndrome cr cbd oil whole plant cannabis oil can cbd oil sjrink cancer tumirs does cbd oil suppress the immune system what is the proper dose for cbd oil for sleep hemp oil mayo clinic cbd oil to fight blatter cancer does cbd oil really help for pain strongest purest cbd oil can i use my hsa card to buy cbd oil can physician prescribe cbd oil in nc put cbd oil under tongue

great weight loss diets what diet pills give you energy keto diet and migraines weight loss with pills prepared meals for weight loss bob from biggest loser diet pills what to take to lose weight jennifer lopez weight loss pills what is the best tea for weight loss how many carbs should i eat a day keto is cereal good for weight loss levothyroxine dosage for weight loss healthy breakfast recipes for weight loss saba weight loss pill bone broth fasting weight loss weight lose calculator dr nking alcohol on keto diet switching from the pill to iud weight loss kardashian diet pills how to lose a lot of weight fast super slim bomb diet pills indian lake weight loss extreme diet pills for men can i eat oatmeal on keto diet meijer diet pills jennie garth weight loss 30 days keto diet keto diet ratio keto diet and gastric sleeve keto diet and parkinsons disease

window repair man hehr window repair glass replacement residential home window film installation residential window repairs window clip replacement home window replacement south jersey home window repair lehigh acres fl partial window replacement compare replacement window brands how to replace storm windows window ac repair kit replacement windows long island bay area home window replacement chicago replacement window window and door repair shop window glass replacement san diego home window repair clovis stegbar window roller replacement can i install replacement windows myself upvc window handles replacement double pane windows replacement garage door replacement glass panels vinyl window shutters replacement parts commercial window installation sliding window replacement parts dormer window installation window ledge replacement ac window unit repair san antonio window replacement manitowoc wi

sexo natural penis enlargement aids otc ed pills cvs testosterone increase symptoms male sex enhancement drugs over the counter testosterone pills at walmart pills for mens libido does astaxanthin increase testosterone how to get her horney which is cheaper cialis or viagra pills to keep you hard over the counter best sex enhancement creams male enhancement pills for premature ejaculation infinity 10k male enhancement pill reviews increase testosterone supplements natural silicone penis enlargement gigalo male enhancement pills penis pills and alcohol male ed pills male enhancement exercise increase testosterone 100 percent natural v max male enhancement pills penis enlargement surgery 2021 gas station otc male enhancement pill natural ways to increase a mans libido testosterone gel vs pills testosterone pills commercials over the counter energy pills with testosterone cialis advertisement best testosterone pills extreme can viagra be bought over the counter